Notariusz i jego odpowiedzialność

Notariusz wykonuje czynności notarialnie, w formie dokumentów urzędowych, które wywołują skutki prawne dla określonego podmiotu i innych osób. Jego zadaniem jest więc pilnowanie legalności i bezpieczeństwa w tym zakresie. Za prawidłowość działań notariusz ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilną reguluje artykuł 49 Prawa o notariacie. Zgodnie z tym przepisem, notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą wyrządził podczas wykonywania działań. Powinien on zachować jak najwyższy stopień staranności w tym przypadku. Koniecznością do prawidłowej pracy notariusza, jest jego uzasadniona dociekliwość i fachowość. Jeśli nie zachowa odpowiedniej staranności, musi liczyć się z konsekwencjami. Notariusz posiada obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – gwarantuje nim i własnym majątkiem, że naprawi szkodę, którą wyrządził.

Odpowiedzialność karna

Notariusz posiada status funkcjonariusza publicznego, dlatego podlega odpowiedzialności karnej określonej w kodeksie karnym. Jeśli funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków (przez co działa na szkodę interesu publicznego), podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli chodzi o dokonanie działań, które dają mu korzyść osobistą lub majątkową, taka kara jest zaostrzona – od roku do 10 lat. Natomiast w przypadku popełnienia nieumyślnie jakiegoś działania, notariusz podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat (jeśli szkoda jest istotna).

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Taki rodzaj odpowiedzialności odnosi się do wnętrza korporacji zawodowej (ale nie wyłącza innych typów odpowiedzialności). W tym przypadku notariusz odpowiada przede wszystkim za; uchybienia godności zawodu (np, nieodpowiednie zachowanie w miejscach publicznych, typu nadużywanie alkoholu), przewinienia zawodowe (np. niedochowanie tajemnicy), niedotrzymanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Prawo o notariacie określa kary dyscyplinarne, jakimi są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, pozbawienie prawa prowadzenia działalności. Upomnienie jest najłagodniejszą formą kary, natomiast pozbawienie prawa do wykonywania zawodu jest najbardziej dotkliwą karą.

Notariusz powinien wykonywać swoje obowiązki w sposób staranny, który pozwoli na uniknięcie kar.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here